آموزش کارکنان اقامت گاه های بوم گردی,اقامتگاه بوم گردی,واحد های اقامتی روستایی,آموزش خانه های بوم گردی,تاسیس اقامتگاه های بوم گردی,طبیعت گردی, اجاره واحدهای اقامتی روستایی,اکوتوریسم و جوامع بومی  
آموزش کارکنان اقامت گاه های بوم گردی , اقامتگاه بوم گردی , واحد های اقامتی روستایی , آموزش خانه های بوم گردی , تاسیس اقامتگاه های بوم گردی , طبیعت گردی , اجاره واحدهای اقامتی روستایی , اکوتوریسم و جوامع بومی , توانمند سازی جوامع محلی و روستایی.