آموزش های ویژه بخش محب در بیمارستان ها  
دوره آموزش خدمات ویژه بخش محب - مرکز حمایت بیماران - بیمارستان
 
   جایگاه شغلی :                                       
 
 
   هدف دوره :                     
 
   محتوای آموزشی دوره :                    
 
 
   کارگاه آموزشی یا کارورزی:                           
 
   الزامات یا پیشنیاز ها:                    
 
   توصیه ها :                      
 
    طول مدت دوره :                     
 
 
   نوع گواهینامه صادره :                
 
  ساعت برگزاری :             
 
   محل برگزاری کلاس:           
 
    میزان شهریه دوره:        
 
 
 
   نحوه پرداخت :